Tečaj III. kategorije za medicinske sestre i tehničare

PREVENCIJA I LOKALNI TRETMANI DEKUBITALNIH OŠTEĆENJA“

 

„Pravo svakog čovjeka je da ima intaktnu kožu“, jeglavno geslo tečaja o dekubitusu koje se održalo dana 30.03.2017. u Multimedijskom centru KBC-a Sestre milosrdnice.

Edukacija je započela uvodnim predavanjem „Prevencija dekubitusa“.Naglasak je stavljen na statistikuu vezi nastajanja dekubitusa te su iznijeti važni podaciu kojima se navodi da je u našoj bolnicina 65 000 hospitaliziranih pacijenata dekubitus imalo 14% pacijenata, dokje 800 pacijenata imalo visokorizična oštećenja kože/dekubituse.

Nakon uvodnoga predavanja, sljedeća tema bila je procjena i praćenje dekubitalnog oštećenja.Na zanimljiv i poučan načintijekom predavanja naglasak je stavljen na prevenciji dekubitusa, te se isto tako baziralo na intervencijamakoje medicinske  sestre i tehničari provode na radilištima. Kao još jednu od važnih stavki u sprječavanju nastanka dekubitusa, naglasak  je stavljen na važnost upraćenjunutritivnog statusa pacijenta tijekom hospitalizacije. Iznimno je važno vođenje sestrinske dokumentacijekoja seže još davno u povijest pa sve do danas. Vođenje sestrinske dokumentacije jako je bitno jer pomoću nje medicinske sestre i tehničari dobivajujasan uvid u zdravstveno stanje pacijenta. Prati seevaluacija postupaka, štiti medicinski tim u slučaju bilo kakvog pravnog postupka te sesmanjuje vremenski period liječenja pacijenata.Samim time smanjuju se i troškovi hospitalizacijete olakšava komunikacijaunutar zdravstvenog tima. Jedna od bitnih činjenica je ta da je u sestrinstvu uveden Pravilnik o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdrastvenim ustanovama NN 79/11. Stavljen je naglasak napotrebu svakodnevnih edukacijamedicinskih sestara i tehničara kako bi se uspješno suočili sa suvremenim izazovima u sestrinstvu.

Na samome kraju, radionicu o zbrinjavanju akutnih i kroničnih rana za vrijeme hospitalizacije pacijenatavodio je dr. Franjo Franjić, kojije dao jasan uvid unovitete o načinu postupanja s akutnim i kroničnim ranama, na koji način prepoznati stupanj oštećenja kože, koju vrstu obloge primijeniti kod oštećenja kože te su navedeni  čimbenici rizika i prevencija dekubitusa.

 

    Fotografija:  Polaznice tečaja
                         Klinika za neurokirurgiju, KBCSM
                         Ramljak Vanja, bacc.med.tech.
                         Mirela Zajec, ms
                         Ivona Čarija, ms