• Teorija i praktični rad-vještina povezivanja

   

   

  Mirjana Križan, bacc.med.techn.

  Vanja Ramljak, bacc.med.techn.

  Klinika za neurokirurgiju

  KBCSM

   

   

   

   

  Zagreb, 2017

  SAŽETAK

   

  Dobra komunikacija teorije i prakse daje dobru pripremu za rad svake medicinske sestre /tehničara. Pored svih promjena i napredovanja u zdravstvenom sustavu, nameće nam se kontinuirana edukacija, te primjena naučenoga u praktičnom radu.

  Učenje je proces  koji ne podrazumijeva samo sjedenje u dvoranama obrazovnih institucija. Svaka medicinska sestra/tehničar trebali bi znati svoja stečena znanja prilikom obrazovanja primijeniti u praksi i nadasve prenijeti ih drugim djelatnicima na svojim radnim mjestima. Smatra se da je isključiva usmjerenost na znanje nedovoljna za potrebnu prilagodbu na složene uvjete obrazovanja i prakse.

  U svome radu često nailazimo na situacije gdje se ne može primijeniti samo naučeno tijekom školovanja, već su nam potrebne i dodatne vještine kao što su kreativnost, brzina, spretnost i drugo. Stoga je potrebno već tijekom fakultetskog obrazovanja pripremiti studente na izazove s kojima će se suočiti nakon završenog studija.

  U radu se teoretski razmatra međuodnos obrazovanja i prakse, a posebna se pozornost posvećuje odgovornostima medicinske sestre/tehničara. Naglašava se povezanost obrazovanja i prakse, te važnost navedenoga radi što kvalitetnijeg provođenja zdravstvene skrbi za pacijenta. Također, trebali bi biti kompetentni za evaluaciju vlastitog rada i rada drugih te biti spremni na cjeloživotno učenje i stalno usavršavanje u svojoj struci. Istraživanje predstavlja vezu između teorije i prakse. Brojni novi zahtjevi koji proizlaze iz promjene u zdravstvenoj skrbi neprestano se stavljaju i pred medicinske sestre/tehničare, te zahtijevaju trajnu evaluaciju znanja i  kontinuiranu edukaciju. Sve navedeno ima znatan utjecaj na pružanje sigurne, učinkovite zdravstvene njege.

  Međusobno povezivanje teorije, prakse i istraživanja je osnova razvoja zdravstvene njege kao profesije, koja se temelji na razvoju prakse.

   

   

  Ključne riječi: povezanost, obrazovanje, praksa, medicinska sestra/tehničar

   

   

  UVOD

   

  Cilj globalnih standarda je ostvariti kriterije za bazično obrazovanja

  medicinskih sestara/tehničara  i osigurati rezultate, koji se:

  • Baziraju na dokazima i sposobnošću
  • Promoviraju progresivnu edukaciju i sveživotno učenje
  • Osiguravaju zaposlenje medicinskih sestara/tehničara koji su kompetentni i koji osiguravaju kvalitetu njege, promoviraju pozitivne zdravstvene rezultate populacije (WHO, 2009.)

  Disciplina zdravstvene njege razvija, testira i pretače teoriju u praksu (nauka), s ciljem poboljšanja života ljudi. Međutim, teorija znanja bez praktične uporabe istih u svakodnevnoj praksi ne bi imala svoj smisao. Medicinska sestra/tehničar trebali bi posjedovati znanje za izvođenje i upotrebu rezultata istraživanja, razvijanje, testiranje i uporabu teoretski načela te njihovu uporabu u svakodnevnoj praksi. Brojni novi zahtjevi koji proizlaze iz promjene u zdravstvenoj skrbi neprestano se stavljaju i pred medicinske sestre/tehničare, te zahtijevaju trajnu evaluaciju znanja i  kontinuiranu edukaciju. Sve navedeno ima znatan utjecaj na pružanje sigurne, učinkovite zdravstvene njege.

   

  SESTRINSTVO

   

  Od  pomagačkog djelovanja zasnovane na želji da se pomogne bolesnicima i nemoćnima sestrinstvo se razvija u profesiju za koju je potrebno određeno znanje i vještine, koja se trajno suočavaju sa izazovima. Bolnička sestra/tehničar se uglavnom brinu za njegu bolesnika u bolnici i suradnica je liječniku da se što prije izliječi i oporavi bolesnik, dok izvanbolnička sestra/tehničar obuhvaća skrb zdravstveno i socijalno ugroženih bolesnika, zdravstveni odgoj i njegu bolesnika kod kuće. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da je zdravstvena njega umijeće i znanost, te zahtjeva razumijevanje i praktičnu primjenu specifičnim na istraživanjima utemeljenih znanja i vještina izvedenih iz humanističkih, bioloških i društvenih znanosti, kao teorije menadžmenta (SZO, 1996).

  Medicinska sestra/tehničar je definirana kao osoba koja je završila program opće izobrazbe za medicinske sestre i nadležni organ države joj je dozvolio obavljanje zdravstvene njege.  Ključna uloga svake medicinske sestre/tehničara je zbrinjavanje bolesnika prema njegovim trenutnim potrebama, zagovaranje potrebe i prava pacijenta, osiguravanje sigurne okoline, svakodnevno provoditi istraživači rad, sudjelovati na određenim edukacijama u cilju proširivanje već stečenog znanja.

  Medicinska sestra/tehničar prvostupnik sestrinstva odgovorna je za planiranje, provođenje i evaluaciju zdravstvene njege u svim okruženjima, u svrhu promicanja zdravlja, prevencije bolest, skrbi za bolesne  i rehabilitaciju.

  Sestrinstvo se mora prilagoditi trenutnom zdravstvenom stanju, pojavi novih bolesti, poseban se naglasak stavlja na skrbi za oboljelih od malignih bolesti i bolesti cirkulacijskog sustava budući da one dominiraju na listama najčešće bolesti i visoke smrtnosti.

   

  SESTRINSKO OBRAZOVANJE

   

  Program obrazovanja budućih medicinskih sestara najskuplji je i najduži program u hrvatskom srednjoškolskom sustavu, međutim to nije ujedno i jamac njegove uspješnosti. U Hrvatskoj trenutačno ima oko 30 tisuće medicinskih sestara, a tek nešto više od 10 posto njih ima visoko strukovno obrazovanje, dok bi se preostalih 90 posto prema preporuci EU trebalo doškolovati.

  Klinička praksa je iznimno važan dio programa obrazovanja, pod njom se ne podrazumijevaju simulacije ili promatranja, kao ni vježbe u laboratorijima i pokazne vježbe, već isključivo direktan kontakt sa zdravim ili bolesnim pojedincem. Medicinske sestre/tehničari prema obrazovanju dijele se na:

   

  • Medicinska sestra /tehničar opće njege :

   

  Obrazovanje traje 5 godina, a nakon završenog obrazovanja učenici više ne stažiraju i ne polažu stručni ispit. Zapošljavanje je moguće u svim tipovima bolnica, klinikama, domovima zdravlja, domovima umirovljenika, dječjim jaslicama i vrtićima, lječilištima, zavodima iz područja zdravstva te u kućnoj njezi.

  Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege je zdravstveni djelatnik teorijski i praktično osposobljen za obavljanje njege zdravlja bolesnika, kao i određene poslove u zaštiti zdravlja.
  Iz svog djelokruga rada obavlja sljedeće poslove: održavanje osobne higijene bolesnika, prijem i smještaj bolesnika na odjel u bolnici te otpust bolesnika iz bolnice, prepoznavanje bolesnikovog stanja i njegovih vitalnih funkcija, provođenje pravilne prehrane bolesnika, provođenje propisane terapije, sudjelovanje u izvođenju dijagnostičkih pretraga i zahvata kod bolesnika, provođenje zdravstvenog odgoja te evidentiranje svih događaja na odjelu vezanih za bolesnika.

   

  • Medicinska sestra/tehničar prvostupnik:

  Preddiplomski studij „Sestrinstvo“, u trajanju od tri godine,  završetkom kojega se stječe 180 ECTS-a i naziv prvostupnika/(ce) sestrinstva (bacc.med.techn.). Cilj studija je doprinos razvoju sestrinske profesije te općenito razvoju zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u globalnom kontekstu. Uviđajući nužnost integriranog i sveobuhvatnog pristupa obrazovanju u različitim strukama, kao ključna karakteristika studija sestrinstva izdvaja se njegov interdisciplinarni karakter. Zbog toga program pored temeljnih znanja i vještina iz područja sestrinstva nudi velik broj kolegija različitih područja znanosti i struke kao temeljna znanja u obliku obveznih kolegija te kao dopunska znanja i vještine u obliku izbornih kolegija. U procesima liječenja i zdravstvene njege svakodnevno se uvode viši tehnološki standardi za koje su potrebni stručni kadrovi, čije obrazovanje mora biti usklađeno sa suvremenim tendencijama u zdravstvu u Europskoj uniji. U skladu s navedenim i zdravstvenom sustavu u Republici Hrvatskoj potreban je novi profil medicinskih sestara koje će uz vladanje medicinskim vještinama zdravstvene njege biti osposobljene i za korištenje suvremenih tehnologija u procesima javnog zdravstva. Program obrazovanja na odgovara ovim zahtjevima i omogućava stjecanje visoke razine integriranog znanja iz teorije i prakse. Važan segment obrazovanja je i pripremanje studenata za odgovorno obavljanje zdravstvene njege na etičkim načelima. Kompetencije stečene završetkom studija su npr. sljedeće: rad po načelima jedinstvene sestrinske skrbi, poštujući pri tome individualnost štićenika, primjenjivanje holističkog pristupa i partnerskog odnos, organizacija i primjena procesa sestrinske skrbi, procjena potrebe za zdravstvenom njegom, postavljanje ciljeva i određivanje prioriteta, planiranje i implementiranje adekvatnih postupaka, određivanje i modificiranje plana njege, vođenje administrativne dokumentacije, poduzimanje aktivnosti s ciljem unapređenja o održavanju zdravlja, zaštita pojedinca, obitelji i zajednice, primjerena komunikacija sa štićenicima, obiteljima, članovima tima i drugima, briga za održavanje zdrave i sigurne okoline, sprječavanje zdravstvenih rizika, vladanje znanjem i vještinama praćenja zdravstvenog stanja bolesnika i životno ugroženih te interveniranje sukladno ovlastima, sudjelovanje u planiranju i provođenju dijagnostičkih i terapijskih zahvata koji su ordinirani i provode se pod nadzorom liječnika, rukovođenje timom zdravstvene njege, organizacija i rukovođenje sestrinskom službom na svim razinama zdravstvene zaštite i sl.

   

   

   

  ZAKLJUČA:

   

   

  Cjeloživotno obrazovanje medicinskih sestara/tehničara !!!

  Fotografija: Suvremeni izazov rada mediciskne sestre u operacijskoj sali na Klinici za neurokirurgiju KBCSM.